Українська мова 7 клас, 2 семестр. Нова програма (2015)українська література 7 клас 2 семестр

Автори: Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська
Видавництво: Основа
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 102
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.44 mb

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української мови за новою програмою 7 класу, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного , соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.

Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст
Урок № 41 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок № 42 Вид і час дієприслівників
Урок № 43 Дієприслівники доконаного і недоконаного виду
Урок № 44–45 Урок розвитку комунікативних умінь № 10–11. Контрольний письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі
Урок № 46 Правопис не з дієприслівниками
Урок № 47 Дієприслівниковий зворот
Урок № 48 Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові
Урок № 49 Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
Урок № 50 Тематична контрольна робота № 4. Контрольний тест
Урок № 51 Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок № 52 Розряди прислівників
Урок № 53 Способи творення прислівників. Правила наголошування прислівників
Урок № 54 Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Повторення вивченого про жанри мовлення. Оповідання, замітка, розписка, особливості їх будов
Урок № 55 Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Письмовий твір-оповідання за наведеним сюжетом
Урок № 56 Ступені порівняння прислівників
Урок № 57 Букви -н‑ і -нн- у прислівниках
Урок № 58 Букви и та і в кінці прислівників
Урок № 59 Не, ні з прислівниками
Урок № 60 Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі
Урок № 61 Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників
Урок № 62 Написання прислівників разом
Урок № 62 Написання прислівників через дефіс
Урок № 64 Написання прислівників окремо
Урок № 65 Написання прислівникових сполучень
Урок № 66 Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест
Урок № 67 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку у словосполученні й реченні
Урок № 68 Види прийменників за будовою. Непохідні та похідні прийменники
Урок № 69 Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Ділові папери. Розписка
Урок № 70 Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс
Урок № 71 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту наукового стилю
Урок № 72 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні
Урок № 73 Уживання сполучників у простому і складному реченнях. Сполучники сурядності й підрядності
Урок № 74 Сполучники й сполучні слова. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів
Урок № 75 Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в науковому стилі
Урок № 76–77 Уроки розвитку комунікативних умінь № 18–19. Контрольний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі
Урок № 78 Частка як службова частина мови
Урок № 79 Розряди часток за значенням. Частки в спонукальних і окличних реченнях
Урок № 80 Розвиток комунікативних умінь № 20. Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю
Урок № 81 Правопис часток (із займенниками і прислівниками).
Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки
Урок № 82 Не і ні з різними частинами мови
Урок № 83 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Правопис вигуків (дефіс у вигуках, кома і знак оклику при вигуках)
Урок № 84 Розвиток комунікативних умінь № 21. Портретний нарис у публіцистичному стилі
Урок № 85 Тематична контрольна робота. Службові частини мови. Тести
Урок № 86 Розвиток комунікативних умінь № 22. Анотація
Урок № 87 Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови
Урок № 88 Узагальнення й систематизація вивченого про правопис і використання різних частин мови в мовленні
Тексти для аудіювання
Список використаних джерел

Залишити відповідь

z